Головна сторінка: NGO / СТАТУТ  

STATUT - СТАТУТ„ЗАРЕЄСТРОВАНО”                                                            „ЗАТВЕРДЖЕНО” 
У виконкомі Нововолинської                                               Установчими зборами 
Міської ради                                                                           Громадської організації 
Рішення виконкому № 292                                                   „Клуб української культури „Аратта” 
від 19 липня 2007 року                                                         Протокол №1 від 20 червня 2007 року. 

Міський голова:                                                                     Голова Правління: 
В. Б. Сапожніков                                                                   Б. Є. Приступа

Статут 
громадської організації
„Клуб української культури „Аратта”
м. Нововолинськ

1. Загальні положення
1.1. „Клуб української культури „Аратта” (далі Клуб) є добровільним, самостійним об’єднанням громадян.
1.2. Клуб діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про об`єднання громадян", чинного законодавства та цього статуту.
1.3. Повна назва українською мовою це: громадська організація „Клуб української культури „Аратта”.
1.4. Клуб з моменту державної реєстрації є юридичною особою, може мати рахунки в банках, самостійний баланс, печатку і штампи зі своїм повним іменуванням, бланки та іншу атрибутику. Зразки печатки, штампів, та бланків затверджуються Зібранням Клубу та реєструються у встановленому законом порядку.
1.5. Клуб створюється і діє на основі добровільності його членів.
1.6. Місцезнаходження: м. Нововолинськ, Волинська обл. м-н. Шахтарський буд. 8 кв. 51
1.7. Діяльність Клубу поширюється на територію міста Нововолинська та селища Жовтневого.

2. Цілі та напрямки діяльності
2.1. Цілями діяльності Клубу є:
2.1.a. Сприяння вихованню членів Клубу в патріотичному дусі.
2.1.b. Участь у громадській діяльності, проведення у відповідності до законодавства масових заходів.
2.1.c. Організація семінарів, лекцій, тренінгів, мандрівок, екскурсій з метою формування цілісної національної свідомості.
2.1.d. Поширення ідеалів Клубу серед громадськості.
2.1.e. Видання інформаційної та довідкової літератури.
2.1.f. Співпраця з молодіжними та іншими організаціями на основі спільності патріотичних інтересів.
2.2. Напрямками діяльності Клубу є:
2.2.a. Освітній – поширення української культури та звичаїв, вивчення історії релігії та держави. Організація освітніх проектів для молоді. Співпраця з навчальними закладами. Пропаганда здорового способу життя.
2.2.b. Культурний – організація мистецьких зустрічей, конкурсів, виставок художників, літературних вечорів, концертів народних та сучасних колективів, конференцій на тематику проблем культурної сфери. Співпраця з релігійними організаціями.
2.2.c. Краєзнавчий – вивчення доробку волинських краєзнавців. Організація екскурсій, мандрівок.. Проведення краєзнавчих досліджень із залученням молоді. Збір та систематизація історичних даних. Участь, у відповідності до закону, у археологічних експедиціях. Упорядкування цвинтарів. Співпраця з музейними установами.
2.2.d. Інтеграційний – налагодження тісних стосунків, та співпраця з осередками української культури за кордоном та українською діаспорою. Реалізація міжнародної співпраці. Участь у міжнародних та європейських проектах у галузі культури, освіти та права.

3. Принципи діяльності Клубу
3.1. Повага честі та гідності особи.
3.2. Пошанування права, цінностей громадянського суспільства.
3.3. Діяльність згідно з національною ідеєю і патріотичними принципами.
3.4. Єдність у реалізації завдань Клубу.
3.5. Виборність всіх керівних органів.
3.6. Рівноправність членів.
3.7. Законність і гласність
3.8. Періодична звітність виборних органів перед членами Клубу.
3.9. Обов’язковість виконання рішень Зібрання Клубу.

4. Членство в Клубі, права та обов’язки членів
4.1. Членство:
4.1.a. Членом клубу може бути кожен громадянин України, котрий досяг 18 років, визнає Статут Клубу і сповідує патріотичні ідеали.
4.1.b. Вступ до Клубу відбувається на підставі письмової заяви члена, на ім’я Голови Правління Клубу. Голова вносить кандидатуру на розгляд Зібрання Клубу.
4.1.c. Членство в клубі є добровільне.
4.1.d. Члени, шляхом рішення Зібрання Клубу, можуть встановити сплату членських внесків на реалізацію завдань Клубу.
4.2. Права члена Клубу:
4.2.a. Обирати і бути обраним до керівних органів Клубу.
4.2.b. Брати участь в реалізації і творенні завдань Клубу.
4.2.c. Вносити і обговорювати питання на Зібранні Клубу.
4.2.d. Набувати і втрачати членство в Клубі за власним бажанням.
4.3. Обов’язки члена Клубу:
4.3.a. Брати участь в виконанні головних завдань Клубу.
4.3.b. Керуватися в своїй діяльності цим Статутом.
4.3.c. Брати участь в засіданнях Зібрання Клубу.
4.4. Припинення членства в Клубі відбувається:
4.4.a. За власним бажанням члена, з поданням відповідної заяви.
4.4.b. В результаті виключення з лав Клубу рішенням Зібрання Клубу.
4.4.c. В результаті ліквідації Клубу.

5. Структура Клубу
5.1. Вищим органом Клубу є Зібрання Клубу, яке скликається не менше одного разу на два місяці або, в разі необхідності, за рішенням Правління Клубу, за вимогою 2/3 кількості членів Клубу та Ревізійної Комісії.
5.2. Зібрання відбувається, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Клубу.
5.3. До компетенції Зібрання Клубу відноситься:
5.3.a. прийняття програми діяльності Клубу;
5.3.b. затвердження та внесення доповнень та змін до Статуту Клубу;
5.3.c. обрання Правління та Ревізійної комісії Клубу;
5.3.d. заслуховування звітів про діяльність Правління та Ревізійної комісії Клубу;
5.3.e. реалізація права власності на майно та кошти Клубу;
5.3.f. прийняття рішення про припинення діяльності, призначення ліквідаційної комісії.
5.4. З питань, визначених в п. 5.3. рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на Зібранні членів Клубу, з усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю присутніх на Зібранні членів Клубу.
5.5. В період між зборами, всією діяльністю Клубу керує Правління, обране Зібранням строком на п’ять років.
5.6. В склад правління входять: Голова Правління, заступники та 4 члени Клубу.
5.7. Роботою Правління керує Голова Правління, який підзвітний Зібранню Клубу.
5.8. До компетенції Правління Клубу відноситься:
5.8.a. скликання чергових та позачергових зборів;
5.8.b. організація обліку членів Клубу;
5.8.c. підбір кандидатур в члени Правління;
5.8.d. підготовка та затвердження документів, що регламентують діяльність Клубу (статутних програм).
5.9. Рішення Правління Клубу приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Правління Клубу.
5.10. До компетенції Голови Правління Клубу відноситься:
5.10.a. організація постійної діяльності апарату Клубу;
5.10.b. підписання банківських документів;
5.10.c. ведення справ від імені Клубу з державними, громадськими, іноземними та іншими органами та організаціями;
5.10.d. управління поточною діяльністю Клубу.
5.11. Голова Правління призначає двох заступників і бухгалтера
5.12. Для здійснення контролю за організаційно-фінансовою діяльністю Правління Зібранням Клубу обирається Ревізійна комісія у складі трьох членів строком на п’ять років.
5.13. Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна тільки Зібранню членів Клубу.
5.14. Клуб містить такі структурні підрозділи:
5.14.a. „Аратта – Juris” – підрозділ з надання правової допомоги.
5.14.b. „Аратта – Euro” – підрозділ координуючий євро інтеграцію.
5.14.c. „Аратта – Eko” – екологічний підрозділ.
5.14.d. Керівництво в підрозділі належить Голові підрозділу.
5.14.e. Голова підрозділу призначається Головою Правління.

6. Кошти та власність Клубу
6.1. Клуб є неприбутковою організацією.
6.2. Кошти Клубу формуються з:
6.2.a. Членських внесків встановлених Зібранням, для сприяння реалізації завдань Клубу.
6.2.b. Добровільних (спонсорські) внесків громадян.
6.3. Власність Клубу складають:
6.3.a. Усі майнові внески членів Клубу.
6.3.b. Добровільні (спонсорські) майнові внески громадян.
6.4. Клуб зобов’язаний провадити усю необхідну документацію, вести систематичну звітність, зареєструватися в органах Державної Податкової Інспекції.

7. Припинення діяльності Клубу
7.1. Припинення діяльності Клубу може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації.
7.2. Реорганізація здійснюється згідно з рішенням Зібрання.
7.3. Ліквідація здійснюється згідно з рішенням Зібрання або у судовому порядку. При цьому створюється ліквідаційна комісія.
7.4. В разі ліквідації Клубу, після виконання всіх його зобов’язань, після сплати обов‘язкових платежів, кошти та майно, що залишилися можуть перерозподілятися між його членами та використовуватися на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави .

8. Прикінцеві положення
8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Зібрання Клубу, якщо за них проголосувало не менше 2/3 присутніх членів Клубу.
8.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Клуб в тижневий строк повідомляє орган реєстрації.
8.3. Дострокове припинення повноважень Голови відбувається рішенням Зібрання Клубу, якщо за нього проголосувало 2/3 загальної кількості членів Клубу.
8.4. Член може бути виключений з лав Клубу рішенням Зібрання Клубу, якщо за нього проголосувало 2/3 присутніх членів Клубу.

 
   РЕЗУЛЬТАТИ
   ДІЯЛЬНІСТЬ
   АРХІВ
   КЕРІВНИЦТВО
   СПІВПРАЦЯ
   КОНКУРСИ
   КОНТАКТ
   СТРУКТУРА
   ЄВРОСОЮЗ
   ІСТОРІЯ
   ЛІНКИ
   ЗМІ
   ПЛАНИ
   СТАТУТ
   КОМАНДА

Тут спілкуються українською
Український національний інтернет-портал «Аратта. Вікно в Україну» Нововолинський історичний музей [Vox.com.ua] Портал українця Центр ефективної комунікації

Рекомендованим браузером для перегляду сторінки є
 
Copyright ©2007 by D@nussik & Aratta
Будь-яке копіювання або передрук елементів цієї інтернет сторінки без згоди автора тягне за собою кримінальну відповідальність.
Використання матеріалів виключно зі згоди автора та посиляннями на нього.
Kreator Stron www